Kto może wziąć udział?

PROJEKT KIERUJEMY DO:

330 osób (198K, 132M) w wieku od 25 lat i więcej, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych lub językowych,

o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku powyżej 50 roku życia

oraz:

– uczących się/pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa mazowieckiego,

– nieuczestniczących we wsparciu LLL(life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie
w ramach RPO WM 2014-2020

– z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych oraz językowych,  w tym:

  1. 80% uczestników to osoby o niskich kwalifikacjach 264 os.(159K,105M)
  2. 20% uczestników to osoby w wieku 50 lat i więcej – 66 os.(40K,26M)
  3. 30% uczestników to osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich 99os.(60K,39M)

 

Do udziału w projekcie można zgłosić się niezależnie od statusu na rynku pracy – Formularz zgłoszeniowy mogą złożyć zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne i bierne zawodowo, z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem, podniesieniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych.