Jak się zgłosić?

REKRUTACJA TRWA!

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, wypełnić Formularz zgłoszeniowy i dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną (w formie skanu dokumentacji) do Biura Projektu.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata/tki do udziału w projekcie.

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków Kandydaci/tki będą mieli/miały możliwość uzupełnienia dokumentów w ciągu 3 dni od powiadomienia). Osoby zakwalifikowane wypełnią test sprawdzający (z j. angielskiego/ICT), który pozwoli ocenić ich umiejętności i podzielić na grupy o podobnym poziomie (zg z ESOKJ/ DIG COMP).

Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji otrzymają:

  1. osoby powyżej 50 roku życia – 10 punktów
  2. kobiety – 10 punktów
  3. osoby z niepełnosprawnościami – 10 punktów

Kandydaci/tki staną się Uczestnikami/czkami projektu po podpisaniu umowy uczestnictwa oraz dostarczeniu w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.

Przedmiotem wsparcia jest:

– kurs języka angielskiego na poziomie A oraz

– kurs z obsługi komputera(ICT) na poziomie A

Kandydat/ka na etapie rekrutacji deklaruje, którym rodzajem wsparcia jest zainteresowany.

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans, niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.