O projekcie

Projekt „Lepsze kwalifikacje – większe możliwości!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 09.2020 r. – 12.2022 r.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: województwo mazowieckie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 033 488,30 zł

DOFINANSOWANIE: 878 465,05 zł

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest wzrost poziomu umiejętności kluczowych- cyfrowych lub językowych, w okresie IX.2019-XII.2022r, przez 330 osób dorosłych od 25 r.ż., o niskich kwalifikacjach i/lub 50+, zamieszkujących/uczących się lub pracujących na obszarze woj. mazowieckiego, w tym min. 99 osób zamieszkujących tereny wiejskie- poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach z zakresu ICT zakończ. zewnętrznym egzaminem ECCC (150os.) oraz j. angielskiego zakończonych egzaminem zewnętrznym TGLS (180os.) oraz nabyciem kwalifikacji przez min. 80% uczestników/czki poszczególnych szkoleń.

PLANOWANE EFEKTY:

Nabycie przez uczestników szkoleń ICT kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem ECCC, a przez uczestników szkoleń języka angielskiego kwalifikacje potwierdzonych certyfikatem TGLS na pełnym poziomie biegłości językowej zgodnie z ESOKJ.

OFERTA PROJEKTU:

Kandydat/ka do udziału w projekcie może wziąć udział w kursie języka angielskiego lub kursie obsługi komputera:

  1. Kurs ICT obejmujący 100h zegarowych zajęć na poziomie A(zgodnie z ramą DIGCOMP) dla 150 osób (90K,60M), łącznie 15 grup.

Przewiduje się grupy 10-osobowe.

2. Kurs z języka angielskiego na poziomie A (zgodnie z ESOKJ) dla 180 osób (108K,72M), w tym:

– 9 grup na poziomie A2 – 120 godzin dydaktycznych kursu

– 6 grup na poziomie A1/A2 – 180 godzin dydaktycznych kursu

Zajęcia językowe prowadzone będą w 12-osobowych grupach.

Uczestnicy/czki Projektu będą mieli zapewnioną elastyczność w zakresie terminów zajęć, bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Wszystkie zajęcia zakończą się międzynarodowym egzaminem certyfikującym (TGLS dla szkoleń z języka angielskiego i ECCC dla szkoleń komputerowych).

Projekt „Lepsze kwalifikacje – większe możliwości!” realizowany jest przez Świat Języków-Szkoła Języków Obcych s.c. w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.